ลงชื่อร่วมสนับสนุน BEST START

และ

1
2
3
4
5

นี่เป็นเรื่องของเราทุกคน

“หกปีแรกของชีวิต คือหกปีทองของเด็ก”

มาร่วมกันลงชื่อสนับสนุน เพื่อรณรงค์ให้รัฐบาลหันมาให้ความสนใจลงทุน
ในการพัฒนาเด็ก 0-6 ปี อย่างจริงจัง เพื่อประเทศไทยที่ก้าวหน้า

คุณมองเห็นอนาคตของชาติ เป็นอย่างไร?

เพื่อนของเรา

 • ปาณิสรา พิมพ์ปรุ
  (โอปอล์)

 • สราวุธ เฮ้งสว้สดิ์
  (นิ้วกลม)

 • วนิษา เรซ
  (หนูดี)

 • สุหฤท สยามวาลา

 • ชีวิน โกสิยพงษ์
  (บอย)

 • ญารินดา บุนนาค

ทำไมต้อง BEST START?

ทำไมการเริ่มต้นที่ดีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ความจริงที่รอการเปิดเผย >

เราไม่ได้ต้องการเงินจากคุณ

แต่เราต้องการ
เสียงของคุณ

หนึ่งเสียงของคุณ
เปลี่ยนอนาคตของชาติได้

< ลงชื่อร่วมสนับสนุน

เรื่องจริงที่คุณอาจยังไม่รู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่ออนาคตของเด็ก และอนาคตของชาติ

คุณสามารถเป็นหนึ่งในพลัง ที่ช่วยผลักดันให้รัฐและทุกภาคส่วน
ใส่ใจ และเพิ่มการลงทุนสำหรับเด็กเล็กให้มากขึ้น


แค่หนึ่งเสียงของคุณ ก็สามารถช่วยให้สังคม
เห็นความสำคัญของช่วง 6 ปีแรกของชีวิต
ทั้งต่อตัวเด็ก และต่อประเทศของเรา

รู้จัก BEST START

ประเทศไทย ฝากอนาคตของชาติไว้กับเด็ก
แต่ก็ฝากปัญหาไว้ด้วยมากพอๆกัน
นี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เด็กไทยต้องเผชิญวันนี้ คุณคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของ
อนาคตชาติแล้วหรือ

เพราะเชื่อว่าเด็กไทยมีศักยภาพสมควรได้รับโอกาสในการพัฒนา
อย่างเต็มที่ เพื่อตัวเองและเพื่อนำพาประเทศชาติไปได้ไกลกว่านี้

BEST START คือความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และองค์กรภาคี
อื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
และอยากมีส่วนร่วม
ผลักดันให้สาธารณชนหันมาเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กเล็กในระดับปฐมวัย
(Early Childhood Development – ECD) กล่าวคือเด็กในช่วงอายุ 0-6 ปี หรือ
ตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาจนถึงเข้าประถม 1 นั่นเอง

Beat Start มีวัตถุประสงค์หลักคือ

 • 1. สร้างความตระหนัก

  เผยแพร่ให้สาธารณชนรับรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยและมีส่วนร่วม
  ในการเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนนำข้อมูลไปใช้อย่างเหมาะสม
 • 2. เป็นศูนย์กลางข้อมูล

  เป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงวัย
 • 3. เรียกเสียงสนับสนุน

  รณรงค์ให้สาธารณชนสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพื่อเด็กปฐมวัยในระดับประเทศ
  ทั้งจากภาครัฐและเอกชนอนาคตชาติไทยสร้างได้ตั้งแต่วันนี้
มาให้หกปีแรกที่เปี่ยมคุณภาพกับเด็กไทย ด้วยกันเถอะ